Pagkakaiba Ng GNI At GDP

Tanong

Pagkakaiba ng GNI at GDP?

Sagot

Dalawang magkaibang konsepto ang Gross Domestic Product (GDP) at Gross National Income (GNI).

Ang GDP ay tumutukoy sa kabuuang kita o halaga ng mga serbisyo at produkto nalikha ng isang bansa, kabilang ang likha ng mga dayuhang nasa bansa. Sa madaling sabi, anumang produkto o serbisyo na nilikha sa loob ng bansa, sinuman ang gumawa nito ay kasama sa GDP.

Ang GNI naman ay sumasaklaw sa mga produkto at serbisyong nalikha ng mga mamamayan ng isang bansa, nasaang panig man ito ng mundo. Halimbawa nito ang kita ng mga Pilipino sa loob ng bansa, kasama ang mga overseas Filipino workers (OFW).