Ano ang Iyong Pagkaunawa Tungkol sa Proseso ng Pakikinig

Tanong

Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa proseso ng pakikinig?

Sagot

Ang pakikinig ay isang aktibong proses na kung saan ang isang tao ay nakatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig at pag-iisip. Ito ay isang aktibong gawain dahil kinakailangan mong makinig at mag-isip upang maunawaan ang mensahe at para ikaw ay makapagbigay ng kaisipan o ideya sa pinag-uusapan ninyo.
Ang proses ng pakikinig ay ang mga sumusunod:

  • Pagtugon
  • Pagtanggap ng mensahe
  • Pokus ng atensyon sa mensaheng tinatanggap
  • Pagpapakahulugan
  • Pagtanda sa narinig

Ang pakikinig ay may mga elemento na kung saan kailangang mo ng:

  • Komprehensibo
  • Paglilibang
  • Paggamot
  • Kritiikal

Mahalaga ang pakikinig dahil pinoproseso nito ang dalawa or mahigit na isipan sa isang usapan na maunuwaan ng maigi ang kahulugan nito.