Bakit Hindi Maaaring Ihiwalay ang Panloob na Kilos sa Panlabas na Kilos Ipaliwanag

Tanong

Bakit hindi maaaring ihiwalay ang panloob na kilos sa panlabas na kilos ipaliwanag

Sagot

Nahahati ang pagkilos o pagdedesisyon ng isang tao ayon sa pagproseso natin ng ating mga naiisip at damdamin. Ito ay ang panloob na kilos at panlabas na kilos. Ang panloob na kilos ay sumasalamin sa mga naiisip natin o pagpapasiya, habang ang panlabas na kilos naman ay tumutukoy sa paraan upang maisakatuparan ang panloob na kilos.

Hindi maaaring ihiwalay ang panloob na kilos sa panlabas na kilos. Isa itong natural na proseso ng ating katawan sa paggawa ng mga bagay sa ating buhay. Dumaraan sa proseso ng pagpapasiya ang ating isip at isinasaalang-alang ang maraming bagay katulad ng kung ano ba ang tunay nating pinaniniwalaan at kung ano ang maaaring kalabasan ng ating kilos.

Hindi maisasagawa ang panlabas na kilos kung wala ang proseso ng pagpapasiya sa loob. Kinakailangan munang dumaan sa isip, mabilisan man o matagal na pag-unawa at pagbatay sa maaaring kalabasan ng kilos, bago tuluyan itong maisabuhay.

Karaniwang isinasaalang-alang ng panloob na kilos ang layunin, pamamaraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng magiging panlabas na kilos. Sa ganitong paraan, nakabubuo ang isang tao ng kilos na nakabubuti sa kapuwa. Gayunman, ang kilos panloob ay nakadepende pa rin sa paninindigan at pagpapahalaga ng taong gumagawa ng pasya mula sa panloob na kilos.