Magbigay ng Reaksiyon Tungkol sa Maagang Pag Aasawa

Tanong

magbigay ng reaksiyon tungkol sa maagang pag aasawa

Sagot

“Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka ay puwede mong iluwa.”

Marahil ay gasgas na ang kasabihang ito sa marami, ngunit nananatiling totoo lalo na sa mga nag-asawa sa maagang gulang. Pinaghahandaan ang pag-aasawa at hindi ibinabatay sa kung ano lamang ang nararamdaman. Mahirap bumuo ng pamilya lalo’t hindi handa—walang maayos na trabaho, walang tirahan, at walang sapat na kaalaman sa pagpapalaki ng magiging anak.

May tamang panahon sa lahat ng bagay kabilang ang pag-aasawa. Marapat na namnamin muna ng bawat isa ang kanilang kabataan upang sa oras na magdesisyong bumuo ng sariling pamilya ay itutuon na lamang ditto ang atensiyon at hindi na sa iba pang bagay pa.