Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos

Tanong

Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos?

Sagot

Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Ang mga ordinaryong kilos ng tao ay naapektuhan, kasali na ang papel nila sa parehong isip, gawa, at kilos-loob.

Ang kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao.

Ang masidhing damdamin ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa parehong isip at damdamin.
Ang takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at damdamin ng tao sa kung ano man ang nakasalalay sa kanyang hinaharap.

Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao na gawing ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban.
Ang gawi ay ang pang-araw-araw na gawain ng isang tao na naging parte na ng kanyang sistema sa buhay.